Προγραμματσμός με τη Γλώσσα Java

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές και σε Αποφοίτους Πληροφορικής ΑΕΙ - ΤΕΙ και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει με τη Γλώσσα Java.

Εικόνα από το Μάθημα

Μέσα από τη θεωρία που αναπτύσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις που καλείται να λύσει ο σπουδαστής, αποκτάει τη δυνατότητα να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το Σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.

Η εκμάθηση των εντολών και οι λεπτομέρειές τους, γίνεται μέσα από τη χρήση.

Εικόνα από το Μάθημα

Ακολουθεί, σύντομο Course Syllabus, που περιγράφει το Μάθημα.

Εισαγωγή στη Γλώσσα Java. Απλό πρόγραμμα με τη Java. Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words. Εντολές Εισόδου – Εξόδου. Συναρτήσεις Εισόδου της Βιβλιοθήκης Scanner. Προβολή Πληροφοριών στην Οθόνη.

Java Run Time και JDK. Εκτύπωση – Edit Προγράμματος, με έναν Text Editor. Μετάφραση και Εκτέλεση προγράμματος από το Command Prompt.

Εικόνα από το Μάθημα

Βασικοί Τύποι Δεδομένων. Δήλωση και Αρχικές Τιμές Μεταβλητών. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών και Μεταβλητών τύπου Float. Δημιουργία απλού προγράμματος. Ασκήσεις.

Η χρήση του Netbeans. Δημιουργία Project. Πληκτρολόγηση, Σώσιμο, Φόρτωμα, Μετάφραση – Εκτέλεση Προγράμματος. Εντοπισμός – Διόρθωση Λαθών κατά τη Μετάφραση. Διαγραφή Project. Ασκήσεις.

Type Casting. Μετατροπές Integer σε Float και Αντίστροφα. Ασκήσεις.

Τύποι Float και Double. Αριθμός Δεκαδικών Ψηφίων. Format Specifier. Arrays στη Java. Arrays of Integers. Arrays 2 διαστάσεων – Πίνακες.

Εικόνα από το Μάθημα

Ο Κύκλος for. Ο Κύκλος While. Ο Βρόγχος do. Η εντολή if. Ασκήσεις.

Εισαγωγή στη Κωδικοποίηση Κειμένων. Καταχώρηση κειμένων σε υπολογιστή. Μεταβλητές Char για Αποθήκευση χαρακτήρων. Ανεύρεση του Unicode ενός χαρακτήρα. Χαρακτήρας από Κώδικα Unicode. Ασκήσεις.

Κλάσεις και Αντικείμενα. Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Συστατικά μιας Κλάσης. Νέα Κλάση. Επέκταση – Τροποποίηση προηγούμενης.

Σειρές χαρακτήρων – Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων, σε ένα String. Καταχώρηση χαρακτήρων σε String, με εντολές. Arrays of Strings. Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings. Υποσύνολο ενός String. Ασκήσεις.

Εικόνα από το Μάθημα

Δημιουργία μιας Κλάσης. Δημιουργία και χρήση αντικειμένων. Διαφορετικά Αντικείμενα μιας Κλάσης. Δημιουργία και χρήση Επέκτασης ( Απογόνου) μιας Κλάσης. Χρήση Κλάσης από Βιβλιοθήκη.

Μέθοδοι στη Java. Στατικές Class Variables. Στατικές Μέθοδοι.

Μετατροπή Ακεραίου σε String. Μετατροπή String σε Ακέραιο. Αντιγραφή χαρακτήρα, από String σε Char. Ασκήσεις.

Access Specifiers. Κατηγορίες Μεταβλητών Συνοπτικά. Εκκίνηση ενός Προγράμματος. Ασκήσεις.

Εικόνα από το Μάθημα

Μετάφραση προγράμματος, με πολλές Κλάσεις. Δημιουργία πακέτων από Αρχεία στο Command Prompt.

Δημιουργία Πακέτων με το Netbeans. Μεταφορά προγραμμάτων από το Netbeans στο Command Prompt. Ασκήσεις.

Τι είναι τα Jar Files. Δημιουργία Jar File με το Netbeans. Δημιουργία jar File από το Command Prompt. Τρέξιμο jar File από το Command Prompt. Τρέξιμο Jar File από τα Windows. Ασκήσεις.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr